Loading

Strong traffic growth for Swedavia

Direct News Source

30-Oct-2017 Air travel to and from Swedavia's airports continues to grow. Traffic growth during the third quarter of 2017 remained strong, and during the period passenger volume increased 7.1 per cent compared to last year.

A total of 11,579,000 passengers flew to or from Swedavia's airports during the third quarter. Passenger volume was up eight per cent at Stockholm Arlanda Airport and nine per cent at Göteborg Landvetter Airport. During the summer months, passenger records were set at a number of the group's airports, including Åre Östersund Airport and Visby Airport.

"Because of the summer passenger records at Swedavia's airports, there have been major capacity challenges, the handling of which has exceeded expectations thanks to our employees' hard, focused work," says Jonas Abrahamsson, president and CEO of Swedavia.

The passenger increase helped boost consolidated net revenue during the period by 3.5 per cent to SEK 4,279 M (4,134). Adjusted for capital gains last year, operating profit increased SEK 41 M and the operating margin increased somewhat compared to last year. Return on operating capital was 6.8 per cent (8.9). Capital spending totalled SEK 2,584 M for the first nine months of the year, which is double the amount compared to last year.

A number of new international destinations were announced during the quarter. At Göteborg Landvetter Airport, two new international routes were announced late in the summer, and at Stockholm Arlanda Airport a new route to New Delhi, India, was launched along with three new seasonal routes.

Stockholm Arlanda and Göteborg Landvetter have both taken a major step forward in their development programmes. In late August, the new arrival hall at Bromma Stockholm Airport was inaugurated - an important element in modernising Bromma Stockholm and in ensuring the operating conditions needed for it to continue as an efficient, convenient city airport.

"To ensure access going forward, we are building the airports of the future, and our development programmes are now entering an intensive phase. As a result, the decision was made to establish an umbrella organisation with responsibility for carrying out these major development programmes," says Jonas Abrahamsson, president and CEO of Swedavia.

Stark trafiktillväxt för Swedavia

Resandet till och från Swedavias flygplatser fortsätter att öka. Trafiktillväxten under årets tredje kvartal 2017 har varit fortsatt stark och under perioden har antalet passagerare ökat med 7,1 procent jämfört med föregående år.

Sammanlagt har 11 579 000 passagerare rest till eller från Swedavias flygplatser under det tredje kvartalet. På Stockholm Arlanda Airport ökade antalet resenärer med åtta procent och Göteborg Landvetter Airport ökade med nio procent. Under sommarmånaderna konstaterades också resenärsrekord på flera av flygplatserna, bland annat på Åre Östersund Airport och Visby Airport.

- Sommarens resenärsrekord på Swedavias flygplatser har inneburit stora kapacitetsutmaningar som har hanterats över förväntan tack vare hårt och fokuserat arbete av våra medarbetare, säger Jonas Abrahamsson, vd och koncernchef på Swedavia.

Passagerarökningen bidrog till att koncernens nettoomsättning ökade under perioden med 3,5 procent till 4 279 MSEK (4 134). Justerat för realisationsvinster under föregående år har underliggande rörelseresultat ökat med 41 MSEK och rörelsemarginalen har ökat något jämfört med föregående år. Avkastning på operativt kapital var 6,8 procent (8,9). Investeringsutfallet uppgick till 2 584 MSEK för årets första nio månader, vilket var en fördubbling jämfört med föregående år.

Flera nya utlandsdestinationer annonserades under kvartalet. På Göteborg Landvetter Airport etablerades under sensommaren två nya utrikeslinjer och på Stockholm Arlanda Airport invigdes en ny linje till New Delhi i Indien, samt tre nya säsongslinjer.

Arlanda och Landvetter har båda tagit stora steg framåt i sina respektive utvecklingsprogram. I slutet av augusti invigdes den nya ankomsthallen på Bromma Stockholm Airport, en viktig del i att modernisera och säkerställa de operativa förhållanden som krävs för att Bromma fortsatt ska vara en effektiv och smidig cityflygplats.

- För att säkra tillgängligheten framöver bygger vi framtidens flygplatser och våra utvecklingsprogram går nu in i ett intensivt skede. Därför har en samlad organisation med ansvar för att genomföra de stora utvecklingsprogrammen beslutats, säger Jonas Abrahamsson, vd och koncernchef på Swedavia.