Loading

SAS Traffic Figures - March 2021

Direct News Source

Continued strict travel restrictions, but Easter holidays lead to increase in travel during March.

In March 310,000 passengers flew with SAS, an increase of about 40% compared with February, but almost 70% lower than the same month last year. The increased demand led to an improvement in the load factor compared with February by 5 percentage points to 31%. The load factor continues to be generally higher on SAS’ Scandinavian and European traffic and amounted to 44% in March, which is an improvement of 2 percentage points compared with February.

“The number of passengers and future bookings has increased during the month, but from very low levels. The development of the demand for air travel is entirely dependent on ongoing vaccinations and that travel restrictions can be eased and coordinated between countries and regions. Although the market for the aviation industry remains challenging, we succeeded in securing favorable financing agreements for future deliveries of aircraft from Airbus during the month. The new aircraft take us toward a unified fleet with significantly lower fuel consumption and emissions,” says Rickard Gustafson, CEO of SAS.

SAS scheduled traffic Mar21 Change1 Nov20- Mar21 Change1
ASK (Mill.) 865 -62,2% 4 285 -74,0%
RPK (Mill.) 266 -76,1% 1 243 -88,4%
Passenger load factor 30,8% -17,9 p u 29,0% -36,0 p u
No. of passengers (000) 313 -68,6% 1,536 -83,2%
Geographical development, schedule Mar21           vs.          Mar20 Nov20- Mar21    vs.   Nov19-Mar20
  RPK ASK RPK ASK
Intercontinental -92,3% -50,3% -96,3% -75,8%
Europe/Intrascandinavia -82,8% -81,6% -90,9% -84,8%
Domestic -41,6% -36,8% -67,6% -46,0%
SAS charter traffic Mar21 Change1 Nov20- Mar21 Change1
ASK (Mill.) 6 -94,7% 32 -96,1%
RPK (Mill.) 2 -96,9% 12 -98,3%
Load factor 40,8% -30,6 p u 38,6% -50,7 p u
No. of passengers (000) 1 -97,6% 3 -98,6%
SAS total traffic (scheduled and charter) Mar21 Change1 Nov20- Mar21 Change1
ASK (Mill.) 870 -63,6% 4 317 -75,0%
RPK (Mill.) 268 -77,4% 1 256 -89,0%
Load factor 30,8% -18,8 p u 29,1% -37,1 p u
No. of passengers (000) 313 -69,3% 1,539 -83,6%

1 Change compared to same period last year. p u = percentage units

Preliminary yield and PASK Mar21 Nominal change FX adjusted change
Yield, SEK 1.29 26.7% 32.7%
PASK, SEK 0.40 -19.9% -16.1%
       
      Mar21
Punctuality (arrival 15 min)     90.8%
Regularity     99.4% 
Change in total CO2 emissions, rolling 12 months     -81.1%
Change in CO2 emissions per available seat kilometer     -9.3%
Carbon offsetting of passenger related emissions     47%

Definitions:

RPK – Revenue passenger kilometers
ASK – Available seat kilometers
Load factor – RPK/ASK
Yield – Passenger revenues/RPK (scheduled)
PASK – Passenger revenues/ASK (scheduled)
Change in CO2 emissions per available seat kilometers – SAS passenger related carbon emissions divided with total available seat kilometers (incl. non-revenue and EuroBonus), rolling 12 months
Carbon offsetting of passenger related emissions – Share of SAS passenger related carbon emissions compensated by SAS (EuroBonus members, youth tickets and SAS' staff travel)

From fiscal year 2020 we report change in CO2 emissions in total and per Available Seat Kilometers (ASK) to align with our overall goal to reduce our total CO2 emissions by 25% by 2025, compared to 2005.

SAS Trafiktal – Mars 2021

Fortsatt strikta reserestriktioner, men påsken innebar ett ökat resande under mars månad.

Under mars flög 310 000 passagerare med SAS, en ökning med cirka 40 % mot februari, men nästan 70 % lägre jämfört med samma månad föregående år. Den ökade efterfrågan ledde till en förbättring av kabinfaktorn i jämförelse med februari med 5 procentenheter till 31 %. Fortsättningsvis är kabinfaktorn generellt sett högre på SAS skandinaviska och europeiska trafik och uppgick till 44 % i mars, vilket är en förbättring med 2 procentenheter jämfört med februari.

- Antalet passagerare och framtida bokningar har ökat under månaden, om än från väldigt låga nivåer. Utvecklingen i efterfrågan på flygresor är helt beroende av pågående vaccinationer och att reserestriktioner därmed kan lättas och koordineras mellan länder och regioner. Trots att marknaden för flygbranschen fortsatt är utmanande, lyckades vi under månaden säkra förmånliga finansieringsavtal för kommande leveranser av flygplan från Airbus. De nya flygplanen tar oss mot en enhetlig flotta med betydligt lägre bränsleförbrukning och utsläpp, säger Rickard Gustafson, vd SAS.

SAS reguljärtrafik Mar21 Förändring1 Nov20-Mar21 Förändring1
ASK, säteskilometer (milj.) 865 -62,2% 4 285 -74,0%
RPK, passagerarkilometer (milj.) 266 -76,1% 1 243 -88,4%
Kabinfaktor 30,8% -17,9 p u 29,0% -36,0 p u
Antal passagerare (000) 313 -68,6% 1,536 -83,2%
Geografisk utveckling, reguljärtrafik Mar21       vs    Mar20 Nov20-Mar21 vs Nov19- Mar20
  RPK ASK RPK ASK
Interkontinentalt -92,3% -50,3% -96,3% -75,8%
Europa/Intraskand -82,8% -81,6% -90,9% -84,8%
Inrikes -41,6% -36,8% -67,6% -46,0%
SAS chartertrafik Mar21 Förändring1 Nov20-Mar21 Förändring1
ASK, säteskilometer (milj.) 6 -94,7% 32 -96,1%
RPK, passagerarkilometer (milj.) 2 -96,9% 12 -98,3%
Kabinfaktor 40,8% -30,6 p u 38,6% -50,7 p u
Antal passagerare (000) 1 -97,6% 3 -98,6%
SAS total trafik (reguljär och charter) Mar21 Förändring1 Nov20-Mar21 Förändring1
ASK, säteskilometer (milj.) 870 -63,6% 4 317 -75,0%
RPK, passagerarkilometer (milj.) 268 -77,4% 1 256 -89,0%
Kabinfaktor 30,8% -18,8 p u 29,1% -37,1 p u
Antal passagerare (000) 313 -69,3% 1,539 -83,6%

1 Förändring jämfört med samma period föregående år, p u = procentenheter

Preliminär yield och PASK Mar21 Förändring Valutajusterad förändring
Passageraryield, SEK 1,29 26,7% 32,7%
PASK, SEK 0,40 -19,9% -16,1%
       
      Mar21
Punktlighet (ankomst 15 minuter)     70,8%
Regularitet     99,4% 
Förändring av totala koldioxidutsläpp, rullande 12 månader     -81,1%
Förändring av koldioxidutsläpp per säteskilometer     -9,3%
Koldioxidkompensation av passagerarrelaterade utsläpp     47%

Definitioner:
RPK – Passagerarkilometer
ASK – Säteskilometer
Kabinfaktor – RPK/ASK
Yield – Passagerarintäkter dividerat med betalda passagerarkilometer, RPK, exklusive charter.
PASK – Passagerarintäkter dividerat med säteskilometer, ASK, exklusive charter.
Förändring av koldioxidutsläpp per säteskilometer – SAS passagerarrelaterade koldioxidutsläpp dividerat med totalt erbjudna säteskilometer, rullande 12 månader
Koldioxidkompensation av passagerarrelaterade utsläpp – Andel av SAS passagerarrelaterade utsläpp som koldioxidkompenseras av SAS (EuroBonus-medlemmar, ungdomsbiljetter och SAS egna resor)

Från räkenskapsåret 2020 rapporterar vi förändring av koldioxidutsläpp totalt och per säteskilometer (ASK) i linje med vårt övergripande mål att minska våra totala koldioxidutsläpp med 25 % till 2025, jämfört med 2005.

This press release was sourced from SAS on 12-Apr-2021.