Loading

SAS places order for an additional 50 Airbus A320neo aircraft to create a single-type fleet

Direct News Source

Today, SAS has decided to order 50 Airbus A320neo aircraft with delivery from spring 2019 through 2023. This order means SAS for the first time will have a single-type fleet by 2023 that consists of the market’s most efficient short- and medium-haul aircraft in terms of cost and environment.

“Just over one year ago, we started to phase into service brand new Airbus A320neos, and since then we have received a very positive response from our customers. I’m therefore delighted that, through this order, we can continue improving and investing in our customer offering, and thereby SAS’s future. We are also creating a single-type and more efficient fleet for the first time. Ordering 50 Airbus A320neos gives us access to the market’s most efficient aircraft thereby enabling us to further improve our operational efficiency and to continue to reduce our climate-impacting emissions,” says Rickard Gustafson, President and CEO of SAS.

“We are proud with this repeat commitment by SAS. The A320neo will complement SAS’s existing Airbus fleet, with unbeatable fuel efficiency and the lowest operating costs and environmental footprint. It is the perfect choice for SAS, for replacing its older generation aircraft. This means more of SAS’s passengers will keep enjoying the best comfort in the skies,” said Eric Schulz, Chief Commercial Officer, Airbus Commercial Aircraft.

The Airbus A320neo has 15–20 percent lower jet-fuel consumption per seat kilometer compared to the aircraft being phased out of traffic. In addition, the climate-impacting emissions can be further reduced through the use of biofuel. Today, SAS already invests in biofuel and has also been working for several years on stimulating increased production of biofuels

The investments in the customer offering and efficiency enhancements over the past few years have contributed to SAS’s improved profitability, which in turn has enabled this aircraft order. SAS is in the process of implementing SEK 3 billion in efficiency gains by 2020. SAS will have to continue to improve efficiency even after 2020. The renewal of the aircraft fleet together with the implementation of the single type fleet means SAS can take efficiency enhancements of its operations to the next level.  

A modern and efficient single-type fleet

SAS has already 17 Airbus A320neos in service from a previous order for 30 Airbus A320neos. Today’s order means that SAS will have at least 80 Airbus A320neos in service during 2023. The order for 50 Airbus A320neos is split into two parts. The first 15 new Airbus A320neos, with deliveries from the spring of 2019 through 2021, have been secured through declarations of intent with lessors. The remaining 35 Airbus A320neos are planned to be delivered directly by Airbus up to 2023.

The aircraft order also includes options for an additional five A320neos. Moreover, SAS has the possibility to increase the number of aircraft that can be leased from lessors. Alongside existing aircraft, this also creates flexibility for growth under the right circumstances.

The aircraft will be financed through a combination of finance leases, sale and leaseback, and cash flow generated by our own operations. All of the aircraft will be equipped with SAS’s high-speed WiFi and have SAS’s appreciated new cabin interiors.  

During the 2010s, SAS worked on harmonizing and simplifying its aircraft fleet. Today, SAS has two aircraft types in service within Europe, compared with six different types in 2012. In line with the deliveries of the new Airbus A320neos, SAS will begin phasing out its Boeing 737 and the existing Airbus A320 aircraft. At the same time, SAS will further simplify its aircraft fleet into a single-type fleet consisting of Airbus aircraft on both short-, medium- and long-haul routes. This will lead to increased flexibility, and enable further standardizations and enhancements to efficiency in the production.

As a whole, this aircraft order will provide SAS with an extremely competitive aircraft fleet in terms of environmental impact, customer comfort and cost efficiency.

The list price of the 35 A320neo aircraft, including engines, directly purchased from Airbus amounts to just below USD 4 billion, before discounts agreed between SAS and Airbus. The other 15 A320neo aircraft will be leased from lessor companies. The order to Airbus is made by SAS and its wholly owned subsidiary Gorm Asset Management Ltd.

SAS has not yet selected the engines that will be used on these aircraft.

SAS lägger order på ytterligare 50 Airbus A320neo flygplan och skapar en enhetsflotta

SAS har idag beslutat att beställa 50 Airbus A320neo flygplan med leveranser från våren 2019 till 2023. Genom ordern får SAS för första gången från 2023 en enhetsflotta bestående av marknadens mest effektiva kort-och medeldistansflygplan när det gäller kostnad och miljö.  

–      Sedan vi för drygt ett år sedan började trafiksätta fabriksnya Airbus A320neo har vi fått en mycket positiv kundrespons. Jag glädjer mig därför åt att vi genom denna order kan fortsätta att förbättra och investera i vårt kunderbjudande och därmed i SAS framtid. Dessutom skapar vi för första gången en enhetsflotta. Genom att beställa 50 Airbus A320neo får vi tillgång till marknadens mest effektiva flygplan och kan ytterligare effektivisera vår verksamhet och fortsätta minska våra klimatpåverkande utsläpp, säger Rickard Gustafson, VD och koncernchef för SAS.

–      Vi är stolta över det fortsatta förtroendet från SAS. Airbus A320neo kommer att komplettera SAS redan befintliga Airbus-flotta, med oslagbar bränsleeffektivitet, lägsta driftskostnader och miljöpåverkan. Det är det perfekta valet för SAS ersättning av äldre generationens flygplan. Härigenom kommer fler av SAS passagerare också att kunna njuta av den bästa komforten i luften, säger Eric Schulz, Chief Commercial Officer på Airbus.

Airbus A320neo har 15-20% lägre flygbränsleförbrukning per säteskilometer än de flygplan som fasas ur trafik. Därutöver kan de klimatpåverkande utsläppen minskas ytterligare genom ökad användning av biobränsle. SAS investerar redan idag i biobränsle och arbetar sedan flera år tillbaka på att stimulera ökad produktion.

De senaste årens investeringar i kunderbjudandet samt effektiviseringar har bidragit till SAS förbättrade lönsamhet och möjliggjort dagens order. SAS arbetar nu med effektiviseringar om 3 miljarder SEK fram till 2020. Även efter 2020 måste SAS fortsätta effektivisera verksamheten och genom förnyelsen av flygplansflottan och införandet av en enhetsflotta kan SAS vidare effektivisera den operativa plattformen.

En modern och effektiv enhetsflotta SAS har redan 17 Airbus A320neo i trafik från en tidigare lagd order om 30 Airbus A320neo. Dagens beställning gör att SAS kommer att ha minst 80 Airbus A320neo i trafik under 2023. Ordern om 50 Airbus A320neo är uppdelad i två delar. De första 15 nya Airbus A320neo, med leverans från våren 2019 till 2021, har säkrats genom avsiktsförklaringar med leasinggivare. De resterande 35 Airbus A320neo kommer att levereras direkt från Airbus fram till 2023.

Flygplansordern inkluderar också optioner om fem ytterligare Airbus A320neo. Därutöver har SAS möjlighet att utöka antalet flygplan som kan hyras från leasingbolag. Tillsammans med befintliga flygplan skapar det flexibilitet för tillväxt vid rätt förutsättningar.

Flygplanen kommer att finansieras genom en kombination av finansleasar, sale/lease back samt eget genererat kassaflöde. Samtliga flygplan kommer att vara utrustade med SAS höghastighets WiFi och ha SAS nya uppskattade kabininteriör.

SAS har sedan 2012 arbetat med att harmonisera och förenkla flygplansflottan. Idag har SAS två flygplanstyper i trafik inom Europa jämfört med sex olika under 2012. I takt med leveranserna av de nya Airbus A320neo kommer SAS att börja fasa ut Boeing 737 och existerande Airbus A320 flygplan. I samband med det förenklas SAS flygplansflotta ytterligare till en enhetsflotta bestående av Airbus flygplan på både kort-, medel- och långdistanslinjer. Det kommer att leda till ökad flexibilitet och möjliggöra ytterligare förenklingar och effektiviseringar i produktionen.

Som helhet ger denna flygplansorder SAS en mycket konkurrenskraftig flygplansflotta avseende miljöpåverkan, kundkomfort och kostnadseffektivitet.

Listpriset på de 35 Airbus A320neo flygplan inklusive motorer som beställs från Airbus uppgår till strax under 4 miljarder USD, före rabatter som överenskommits mellan SAS och Airbus. De ytterligare 15 Airbus A320neo hyrs från leasingbolag. Beställningen till Airbus görs av SAS genom det helägda dotterbolag Gorm Asset Management Ltd.

SAS har ännu inte valt vilken motor som ska användas på dessa flygplan.

This press release was sourced from SAS on 10-Apr-2018.