Loading

Swedavia welcomes Swedish proposal for reduction quota scheme for aviation

Direct News Source

Today special investigator Maria Wetterstrand submitted a report on policy instruments to promote the use of bio fuel in aviation to Swedish Minister for Environment and Climate Isabella Lövin. Swedavia takes a positive view of the report’s main proposal for a reduction quota scheme promoting the use of bio fuel for air transport.

“Effective, long-term policy instruments are needed to reduce the negative climate impact of aviation. Introducing a reduction quota scheme as an alternative to the national aviation tax is thus a step in the right direction since it both reduces emissions and contributes to Swedish, large-scale production of bio fuel,” says Jonas Abrahamsson, Swedavia’s President and CEO.

“If Sweden takes the global lead regarding bio fuel production, we can create a brand-new industry and many new jobs in Sweden. So it is really positive that the report also highlights this perspective,” says Jonas Abrahamsson.

Swedavia has carried out ambitious climate work for many years, with the shift to bio jet fuel being one of the most important measures to reduce the climate impact of the aviation industry. Swedavia’s target is for five per cent of all jet fuel used at Swedavia’s ten airports in Sweden to be fossil-free by 2025. Since 2016, Swedavia also purchases bio jet fuel equivalent to the amount of fuel used for the company’s air travel for business purposes, about 450 tonnes of fuel annually.

Swedavia välkomnar förslag om reduktionsplikt för flyget

Idag har den särskilda utredaren Maria Wetterstrand lämnat över en utredning om styrmedel för att främja användning av biobränsle för flyget, till miljö- och klimatminister Isabella Lövin. Swedavia är positiva till utredningens huvudförslag om en reduktionsplikt för biobränslen till flyget.

– Det krävs effektiva och långsiktiga styrmedel och nya politiska beslut för att minska flygets negativa klimatpåverkan. Att införa en reduktionsplikt som ett alternativ till flygskatten är därför ett steg i rätt riktning, eftersom den både minskar utsläppen och bidrar till svensk, storskalig produktion av biobränslen, säger Jonas Abrahamsson, koncernchef och vd för Swedavia.

– Om Sverige tar den globala ledartröjan när det gäller produktion av bioflygbränslen kan vi skapa en helt ny industri och många nya arbetstillfällen i Sverige. Därför är det väldigt positivt att utredningen också lyfter detta perspektiv, fortsätter Jonas Abrahamsson.

Swedavia bedriver sedan många år ett ambitiöst klimatarbete, där övergången till bioflygbränsle är en av de viktigaste åtgärderna för att minska flygbranschens klimatpåverkan. Swedavia har som mål att fem procent av allt bränsle som tankas på Swedavias tio flygplatser i Sverige ska vara fossilfritt 2025. Sedan 2016 köper Swedavia även biobränsle motsvarande bolagets tjänsteflygresor, cirka 450 ton bränsle årligen.

This press release was sourced from Swedavia Airports on 04-Mar-2019.